Mange bedrifter i regionen er berørt av situasjonen med korona-viruset, eller vil bli det. Vi anbefaler derfor at alle våre målbedrifter gjør vurderinger rundt egen situasjon. Vi holder oss oppdatert på ulike tiltakene myndighetene setter inn for å avhjelpe næringslivet. Om du har behov for en gjennomgang av din bedrifts situasjon og hvilke tiltak som kan iverksettes, ta kontakt med oss. Det er også viktig at utviklingsarbeidet ikke stopper opp nå, for vi kommer til å returnere til normalen!

Regjeringspartiene og FrP har varslet at det kommer ny kontantstøtteordning for næringslivet som gir kompensasjon til næringsdrivende som opplever omsetningsfall på grunn av virusutbruddet der samlet krisepakke er utvidet med 4,4 milliarder kroner.

I tillegg til ny kontantstøtteordning foreslås også:

 • Det skal etableres en kompensasjonsordning for smittevernutgifter for bedrifter med innleid utenlandsk arbeidskraft som ikke benytter offentlige karantenehotell.
 • En støtteordning for store publikumsåpne arrangementer som er avlyst eller betydelig redusert som følge av korona.
 • Økte dagpenger frem til 31. mars 2021.
 • Videreføring av endringene i sykepengeordningen frem til 31. mars 2021.
 • Videreføre særregler for omsorgspenger frem til 30. juni 2021. Foreldre får dobbel kvote med omsorgspenger i 2021.
 • Redusert momssats videreføres frem til 1. juli 2021 og oppstart for innbetaling av avdrag på ordningen for utsatt skatt utsettes til 1. april.

Fra tidligere er det også avklart at ordningen med lønnstilskudd for virksomheter som tar tilbake ansatte fra permisjon er forlenget til å også gjelde oktober, november og desember. For disse månedene vil tilskuddet være betinget av at de ansatte var permittert 31. august 2020 og være tatt tilbake i jobb ved inngangen til måneden det søkes tilskudd for, samt fortsatt være i arbeid 31. januar 2021. Søknadsskjema for oktober – desember blir tilgjengelig i februar 2021.

Under følger noen eksempler på hvilke poster i regnskapet som kan kompenseres:

 • post 6300 Leie av lokaler, men begrenset til kostnad for næringslokaler
 • post 6310 i Næringsoppgave 1, leasingleie av bil
 • post 6340 Lys og varme
 • post 6395 Renovasjon, vann, avløp, renhold, men bare i den grad kostnaden utgjør offentlige avgifter og gebyrer
 • post 6400 Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.
 • post 6700 Fremmed tjeneste (regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l.), men begrenset til kostnad for revisjon og regnskap
 • post 6995 Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
 • post 7040 Forsikring og avgift på transportmidler
 • post 7490 Kontingenter, men bare i den grad kostnaden er fradragsberettiget
 • post 7500 Forsikringspremie

Hvordan beregne kompensasjonen

 • Foretak med et omsetningsfall på minst 30 prosent i tilskuddsperioden kan søke om tilskudd
 • Inntil 70 prosent av faste uunngåelige kostnader dekkes for september/oktober. Justeringsfaktoren økes til 85 prosent for november/desember og blir 80 prosent for januar/februar. 
 • Omsetningsfall og faste uunngåelige kostnader skal beregnes på samme måte som i kompensasjonsordning 1
 • Det blir ikke noen sesong- eller vekstfaktor for beregning av tilskudd i kompensasjonsordning 2
 • Vilkårene for å omfattes av kompensasjonsordning 2 vil i stor grad være de samme som i kompensasjonsordning 1. Det var tidligere varslet at den nye ordningen kun ville gjelde for reiselivsnæringen, men fordi koronasitusjonen har forverret seg videreføres en generell ordning for hele næringslivet
 • I den nye ordningen beregnes omsetningsfall med utgangspunkt i tomånedersperioder, sammenliknet med tilsvarende periode året før. Det vil si at samlet omsetning i september og oktober 2019 sammenlignes med samlet omsetning i september og oktober 2020, og tilsvarende for november/desember og januar/februar
 • Foretak som ikke hadde omsetning i referanseperioden i 2019 kan ikke søke støtte for den aktuelle tomånedersperioden
 • Søknader for periodene september/oktober og november/desember skal sendes i januar 2021. Søknader for perioden januar/februar skal sendes i mars 2021. Dette innebærer et ganske kort søknadsvindu fra portalen åpner til fristen for innsending
   

Tilskudd beregnes ved at foretakets faste, uunngåelige kostnader, multipliseres med foretakets omsetningsfall i prosent og en justeringsfaktor. Justeringsfaktoren fastsettes i forskrift.

Næringshagene har i 2020 fått endrede rammebetingelser fra SIVA, og vi har anledning ut året å tilby 100 % rabatt (gratis rådgivning) til de målbedriftene som er berørte av koronapandemien. Vi gjør vurderingen rundt dette i samråd med den enkelte målbedrift.  Om dere klikker dere inn på https://www.altinn.no/starte-og-drive/ finner dere aktuell og samlet informasjon til næringslivet i forbindelse med koronasituasjonen. Informasjonen er satt sammen på tvers av etater og andre myndighetsutøvere.  Vi vil fortsatt holde oss oppdatert rundt de ulike støtteordningene, og oppdaterer også vår nettside  www.midt-tromsnh.no.

Se også https://home.kpmg/no/nb/home/nyheter-og-innsikt/2020/11/enighet-om-ny-kontantstotte-til-naeringslivet.html?link_id=lQhQ1iIKcle for god og relevant informasjon.

Ta kontakt med oss om dere har behov for bistand, eller ønsker en prat.

 • Åsta Sortland, daglig leder. Tlf: 99490813, epost: aasta.sortland@midt-tromsnh.no. 
 • Jan-Terje Jakobsen, forretningsutvikler. Tlf. 99208412, epost: jan-terje.jakobsen@midt-tromsnh.no
 • Øivind Søreng, forretningsutvikler. Tlf: 47849888, epost: oivind.soreng@midt-tromsnh.no
 • Stefan Paulsen, forretningsutvikler. Tlf: 90974507, epost: stefan.paulsen@midt-tromsnh.no
 • Elin Byberg, prosjektleder. Tlf. 9778541,epost: elin.byberg@midt-tromsnh.no 
 • Irene Lange Nordahl, prosjektleder:  Tlf.  975795098, irene.nordahl@midt-tromsnh.no