Gjennom prosjektet Leverandørutvikling Forsvar inviterer vi til ytterligere kompetanseheving innen offentlige anskaffelser, i tett samarbeid med NHO, Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) og Konkurransetilsynet.  Målgruppen for webinarene er små og mellomstore bedrifter som vil lære mer om forsvarsmarkedet eller andre offentlige markeder.

Prosjektet er finansiert av Troms og Finnmark fylkeskommune, og vi samarbeider med Sapmi Næringshage og Troms og Finnmark fylkeskommune om kompetansetiltakene. 

Tilbud om webinar og gratis kompetansepåfyll i uke 16: 
Meld deg på til de ulike webinarene i respektive lenke under. Påmeldingsfrist: kl 15 dagen før.
Mandag 19.april, kl 10 - 11:15 "Regelverket, grønne funksjoner/krav, mulighetsrommet og virkemidler innen miljø" Trykk her for mer informasjon og påmelding
På litt over en time får du en introduksjon til miljø i regelverket for offentlige anskaffelser, veileder for hvordan du som bedrift kan imøtekomme og tilfredsstille funksjonsbeskrivelser eller krav til miljø OG tips til hvordan din bedrift kan bruke grønne bærekraftige anskaffelser som en forretningsmulighet samt tilgjengelige virkemidler. Følgende 3 meget kompetente damer gir deg innhold i følgende overskrifter:
- "Hva sier regelverket om miljø i offentlige anskaffelser?" v/Arnhild Dordi Gjønnes, NHO
-  "Hvordan imøtekomme/tilfredsstille grønne krav?" v/Christine Kihl, Direktoratet for forvaltning og økonomi (DFØ)
-  "Grønne bærekraftige anskaffelser, en forretningsmulighet for din bedrift" v/Anita Skog, Nasjonalt program for leverandørutvikling


Tirsdag 20. april, kl 8:30-9:30 "Hvordan setter Forsvarsbygg krav til miljø og bærekraft i sine anskaffelser?" Trykk her for mer informasjon og påmelding
Dette webinaret setter teorien i mandagens webinar ut i praksis. Magnus Sparrevik og Elizabeth Calder i Forsvarsbygg gir dere en introduksjon til hvordan miljø brukes i praksis i deres anskaffelser og hvorfor dette får økt betydning fremover. Det vil bli gitt eksempler på miljøfunksjoner/krav som stilles i et utvalg av Forsvarsbyggs investeringsprosjekter og rammeavtaler.

Onsdag 21.april, kl 8:30-9:30 "Klimapartnernettverket og bedriftscase" Trykk her for mer informasjon og påmelding
Denne ukens webinar-rekke avsluttes med introduksjon til Klimapartnernettverket og presentasjon av noen bedrifter som utnytter miljø og bærekraft til sin fordel.
«Bærekraft gir konkurransefortrinn» sier Klimapartnernettverket. Nettverket kan bidra med tilrettelegging for virksomheter som ønsker å satse ytterlig på miljø og bærekraft. Kjersti Aronsen, rådgiver bærekraft, klima og miljø i Troms- og Finnmark fylkeskommune innleder dagens webinar med "Hva er- og hvordan kan klimapartnernettverket være til nytte for min bedrift?" Videre vil noen utvalgte bedrifter presenterer hvilke grep de har gjort innen miljø og bærekraft og hvilken effekt dette har hatt. Vi blir bedre kjent med blant annet Heatwork AS som har brukt miljø og bærekraft som grunnmur i sin satsning.

Presentasjoner fra tidligere webinarer gjennomført sammen med NHO, FLO og Konkurransetilsynet: 

"NHO og FLO om rammeavtaler"

 

Rammeavtaler-  juridiske rammer og introduksjon til FLOs rammeavtaler som er aktuelle for små og mellom store bedrifter i Midt-Troms (se presentasjon fra NHO her og FLO her

NHO v/Arnhild Dordi Gjønnes gir et innblikk i regelverket og de juridiske rammene rundt rammeavtaler som leverandørene må være oppmerksom på. FLO v/Bjørn-Andre Jorang presenterer videre hvilke type rammeavtaler de inngår, oppbygging av anbudsdokumentene i rammeavtaler og typiske kvalifikasjonskrav de stiller i sine anbud.

Kvalifikasjonskrav, kravspesifikasjoner og kontrakskrav i FLOs rammeavtaler og info fra FLO om kommende anskaffelser,  ved FLO og NHO (se presentasjon her)

"Hva må bedrifter være oppmerksom på når de ønsker å samarbeide om å levere tilbud?" v/Konkurransetilsynet, NHO og FLO (se presentasjon her

Samarbeid mellom leverandører i offentlige anbud - grensen mellom lovlig og ulovlig samarbeid  Mange oppdragsgivere oppfordrer leverandører til å samarbeide om levering av tilbud i deres anbudskonkurranser. Hvilke regler må du forholde deg til når du vurderer et slikt samarbeid? Hva vil det si for deg som leverandør? 

Bakgrunn for kompetansetiltak Forsvar

Forsvaret har en betydelig tilstedeværelse i Midt-Troms, og aktiviteten gir muligheter for leveranser fra næringslivet i regionen. Forsvaret øker aktiviteten  i nord, blant annet gjennom oppbygging av Porsangmoen Leir i Finnmark.  Forsvar er et av tre satsingsområder i Regional Næringsplan for Midt-Troms.

Gjennom prosjektet Leverandørutvikling Forsvar tilbyr vi leverandører mulighet til å lære mer om leveransemuligheter til forsvarssektoren, og om anbudskonkurranser innen offentlige anskaffelser.  

Næringshagen Midt-Troms samarbeider med Arctic Logitics, Sapmi Næringshage og Troms og Finnmark Fylkeskommune å mobilisere leverandører i regionen, gjennomføre aktuelle kompetansehevingstiltak samt oppfordre til samarbeid leverandørene imellom.

Forsvaret gjør investeringer og innkjøp i ulike kategorier:

Utbygging av Porsangermoen Leir i Finnmark:

  • Støttetjenester (eksempelvis klær, proviant, forsyninger)
  • Transport (eksempelvis person, gods, tjenestereiser)
  • EBA (eiendom, bygg og anlegg)

 

Rammeavtaler drift:

Forvaret gjør en rekke løpende anskaffelser (rammeavtaler, kontrakter etc.) på drift, vedlikehold, forsyninger, bekledning, reservedeler og tjenester etc. som kan være aktuell for leverandører i regionen.

Gjennom prosjektet vil det bli arrangert en rekke  kompetansehevingstiltak for leverandører som ønsker å heve sin kompetanse innen offentlige anskaffelser og finne mulige samarbeidspartnere. Ta kontakt for å få direkte informasjon eller andre spørsmål. Jan-Terje Jakbosen, , jan-terje.jakobsen @midt-tromsnh.no / 90 75 62 77 

Øvelser:

Forsvaret planlegger en større øvelse i 2022 (Cold Response). Se https://www.fremover.no/cold-response-2022

I den forbindelse vil Næringshagen Midt-Troms invitere Forsvaret og Forvarets strategiske partnere til leverandørkonferanse. Dette er en konferanse som skal bringe næringslivet i regionen og siktemålet er at vi skal nå ut til flest mulig.

Planen er at leverandørkonferansen skal gjennomføres som en fysisk samling på et dertil egnet sted og vi tar sikte på å gjennomføre samlingen i samarbeid med Arctic Logistics, Sapmi Næringshage og TFFK.

 

Tidspunkt for samlingen: Vår/sommer 2021 (forutsatt en normalsituasjon ift covid 19)