Gjennom prosjektet Leverandørutvikling Forsvar inviterer vi til ytterligere kompetanseheving innen offentlige anskaffelser, i tett samarbeid med NHO, Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) og Konkurransetilsynet.  Målgruppen for webinarene er små og mellomstore bedrifter som vil lære mer om forsvarsmarkedet eller andre offentlige markeder.

Prosjektet er finansiert av Troms og Finnmark fylkeskommune, og vi samarbeider med Sapmi Næringshage og Troms og Finnmark fylkeskommune om kompetansetiltakene. 

Gjennom 3 webinar á 1 time får dere nyttig informasjon om:

  • Rammeavtaler-  juridiske rammer og introduksjon til FLOs rammeavtaler som er aktuelle for små og mellomstore bedrifter i Midt-Troms
  • Kvalifikasjonskrav, kravspesifikasjon og kontraktskrav i FLOs rammeavtaler og kommende anskaffelser 
  • Samarbeid mellom leverandører i offentlige anbud - grensen mellom lovlig og ulovlig samarbeid 

Med rammeavtaler og samarbeid mellom bedrifter som hovedtema vil dere få introduksjon til blant annet regelverket for rammeavtaler, FLOs oppbygging av konkurransedokumenter, typiske kriterier, krav og tildelingskriterier som stilles. I tillegg kommer konkurransetilsynet med påfyllende kunnskap rundt regelverket for samarbeid mellom bedrifter i en anbudskonkurranse. Med andre ord mye nyttig kunnskap å gripe eller skjerpe for de som vil lære mer/satse på forsvarsmarkedet eller andre offentlige markeder.

Mer informasjon om innhold og lenker til påmelding under:

Mandag 22.feb, kl 10 - 11 "NHO og FLO om rammeavtaler"
NHO v/Arnhild Dordi Gjønnes gir et innblikk i regelverket og de juridiske rammene rundt rammeavtaler som leverandørene må være oppmerksom på. FLO v/Bjørn-Andre Jorang presenterer videre hvilke type rammeavtaler de inngår, oppbygging av anbudsdokumentene i rammeavtaler og typiske kvalifikasjonskrav de stiller i sine anbud.

Trykk her for mer informasjon og påmelding.

Tirsdag 23.feb, kl 8:30-9:30 "FLO og NHO om kravspesifikasjon, kontraktskrav og kommende anskaffelser"
Dette webinaret er en direkte videreføring av foregående webinar (Mandag 22.feb). FLO v/Bjørn-Andre Jorang sier noe om de ulike kravspesifikasjon og krav som stilles i konkurranser om sine rammeavtaler. NHO v/Arnhild Dordi Gjønnes supplerer og stiller aktuelle spørsmål. Avslutningsvis presenterer FLO noen av sine kommende anskaffelser.

Trykk her for mer informasjon og påmelding.

Onsdag 24.feb, kl 8:30 - 9:30 "Hva må bedrifter være oppmerksom på når de ønsker å samarbeide om å levere tilbud?" v/Konkurransetilsynet, NHO og FLO
Mange oppdragsgivere oppfordrer leverandører til å samarbeide om levering av tilbud i deres anbudskonkurranser. Hvilke regler må du forholde deg til når du vurderer et slikt samarbeid? Hva vil det si for deg som leverandør? Konkurransetilsynet gir oss en innføring i konkurranselovens bestemmelser om ulovlig samarbeid, og gir eksempler på tilfeller der man kan og ikke kan samarbeide om å levere tilbud. Sammen med Konkurransetilsynet deltar også NHO og FLO.

Trykk her for mer informasjon og påmelding.

 

Bakgrunn for kompetansetiltak Forsvar

Forsvaret har en betydelig tilstedeværelse i Midt-Troms, og aktiviteten gir muligheter for leveranser fra næringslivet i regionen. Forsvaret øker aktiviteten  i nord, blant annet gjennom oppbygging av Porsangmoen Leir i Finnmark.  Forsvar er et av tre satsingsområder i Regional Næringsplan for Midt-Troms.

Gjennom prosjektet Leverandørutvikling Forsvar tilbyr vi leverandører mulighet til å lære mer om leveransemuligheter til forsvarssektoren, og om anbudskonkurranser innen offentlige anskaffelser.  

Næringshagen Midt-Troms samarbeider med Arctic Logitics, Sapmi Næringshage og Troms og Finnmark Fylkeskommune å mobilisere leverandører i regionen, gjennomføre aktuelle kompetansehevingstiltak samt oppfordre til samarbeid leverandørene imellom.

Forsvaret gjør investeringer og innkjøp i ulike kategorier:

Utbygging av Porsangermoen Leir i Finnmark:

  • Støttetjenester (eksempelvis klær, proviant, forsyninger)
  • Transport (eksempelvis person, gods, tjenestereiser)
  • EBA (eiendom, bygg og anlegg)

 

Rammeavtaler drift:

Forvaret gjør en rekke løpende anskaffelser (rammeavtaler, kontrakter etc.) på drift, vedlikehold, forsyninger, bekledning, reservedeler og tjenester etc. som kan være aktuell for leverandører i regionen.

Gjennom prosjektet vil det bli arrangert en rekke  kompetansehevingstiltak for leverandører som ønsker å heve sin kompetanse innen offentlige anskaffelser og finne mulige samarbeidspartnere. Ta kontakt for å få direkte informasjon eller andre spørsmål. Jan-Terje Jakbosen, , jan-terje.jakobsen @midt-tromsnh.no / 90 75 62 77 

Øvelser:

Forsvaret planlegger en større øvelse i 2022 (Cold Response). Se https://www.fremover.no/cold-response-2022

I den forbindelse vil Næringshagen Midt-Troms invitere Forsvaret og Forvarets strategiske partnere til leverandørkonferanse. Dette er en konferanse som skal bringe næringslivet i regionen og siktemålet er at vi skal nå ut til flest mulig.

Planen er at leverandørkonferansen skal gjennomføres som en fysisk samling på et dertil egnet sted og vi tar sikte på å gjennomføre samlingen i samarbeid med Arctic Logistics, Sapmi Næringshage og TFFK.

 

Tidspunkt for samlingen: Vår/sommer 2021 (forutsatt en normalsituasjon ift covid 19)