Bedrifter som deltar i det nasjonale næringshageprogrammet blir definert som målbedrift i Næringshagen Midt-Troms. For å kvalifisere til å bli målbedrift må bedriften ha en idè til utvikling og vekst, enten som nystartet bedrift (gründer) eller videreutvikling av eksisterende bedrift. Det er også et krav om at bedriften må være i SMB-segmentet (små og mellomstore bedrifter). Sammen forsøker vi å finne felles interesser for et videre samarbeid. Et eventuelt samarbeid reguleres ut fra vår målbedriftsavtale.

Som målbedrift får du:

·       Tilgang til kompetent rådgivning fra en eller flere av våre rådgivere

·       Tilgang til relevant nettverk

·       Årlig utviklingssamtale

·       Rabatt på næringshagens ordinære timepris

·       Rabatt på møter, kurs, workshops, studier og andre arrangementer i næringshagens regi.

·       Rabatt på andre innkjøpte innovasjonsstøttetjenester etter nærmere avtale.

·       Gratis profilering på Næringshagen Midt-Troms sin nettside og andre digitale flater

Priser:

Målbedriften betaler en årlig deltakeravgift til næringshagen basert på antall årsverk i virksomheten. Deltakeravgiften og ordinær timepris kan justeres med tre måneders varsel.

·       Nyetablerte virksomheter (yngre enn to år): 3.000 kr

·       Virksomheter med 0 – 5 årsverk: 4.000 kr

·       Virksomheter over 5 årsverk: 6.000 kr

Målbedrifter får inntil 75% rabatt på ordinær timepris. Ordinær timepris er 1.200 kr. I praksis betyr dette at bedriften betaler kr 300 pr time i egenandel, mens resten betales av næringshageprogrammet.